สำหรับสมาชิกองค์กร


Clip
บรรยากาศในห้องเรียน
view...
Clip สัมภาษณ์
ลูกค้า Mind Map
และบริหารเสน่ห์
view...
Clip การเรียน
หลักสูตรบริหารเสน่ห์
view...
Clip ผลิตภัณฑ์ ดร.ซุบ
view...


Health & Beauty High Premium
ที่สุดของกระบวนการผลิผิวแรกแย้ม....
นวัตกรรมดีท็อกซ์ผิวสวยด้วย Id-Bhitox
ครั้งแรกของความสด สว่าง กระจ่างใสที่สมบูรณ์แบบ
view...


DIY MIND MAP
พูดและคิดภาษาอังกฤษ
จากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติ
view...
Member Registration
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน หรือยืนยันการจองสัมนาอบรม
สมัครในนามรายบุคคล
สมัครในนามองค์กร, หน่วยงานราชการ, เอกชน, รัฐวิสาหกิจ, หรือเป็นกลุ่ม
      รายละีเอียด

เลขบัตรประจำตัวประชาชน : *
ชื่อ-นามสกุล :
(ภาษาไทย)
*
ชื่อ-นามสกุล :
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
*
อายุ :
วุฒิการศึกษา :
สถาบันการศึกษา :
กรุณากรอกเพิ่มเติมสำหรับการสมัครในนามขององค์กร, หน่วยงานราชการ, เอกชน ,รัฐวิสาหกิจ, หรือเป็นกลุ่ม

ชื่อองค์กร :
(ภาษาไทย)

*
ชื่อองค์กร :
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
*
ตัวแทนผู้ประสานการส่ง :
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
*
ผู้มีอำนาจในการอนุมัติส่ง :
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
*
ข้อมูลสถานที่ทำงาน
ที่อยู่สถานที่ทำงาน :
*
ตำแหน่ง : *
แผนก / หน่วยงาน : *
โทรศัพท์ : *
โทรสาร : *
ที่อยู่ที่สะดวกในการจัดส่งข้อมูล
ที่อยู่ในการจัดส่ง :
*
โทรศัพท์ : *
โทรสาร : *
Email : *
กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้เข้าอบรมได้ ให้ติดต่อหรือฝากเรื่องกับ :
ชื่อที่ใช้ในการล๊อคอินและรหัสผ่าน
ชื่อที่ใช้ในการล๊อคอิน :
*
รหัสผ่าน :
*

หมายเหตุ
* ข้อมูลที่จำเป็น
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
* กรณีที่ผู้สมัครในนามขององค์กร/นิติบุคคล/บริษัท สังกัดใดๆ ที่ส่งมา ผู้เข้าอบรมจะเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งให้เพิ่มติมจากยอดเรียกเก็บเดิม
* ราคานี้รวมอาหารว่าง 6 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ
* ราคานี้รวมวิทยากร และการจัดเตรียมสไลด์เพื่อประกอบการสอน
* ทีมวิทยากรผู้ร่วมเสวนา หรือผู้สอนอาจมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันสอนเพื่อให้เกิดความหลากหลายในแต่ละกลุ่ม
* หลักสูตรการสอนและเทคนิคดังกล่าวเป็นลิจสิทธิ์ถูกต้องของ EDC
ภายใต้บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ อัลไลแอนซ์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว